Legislació

Llei Orgànica 3/2018 - LOPDGDD

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Entra en vigor la nova “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018.

El 25 de maig de 2018 va començar a ser aplicable el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Aquesta norma europea s'ha completat amb la recent publicació i entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), que té com a finalitat completar el RGPD.

 

D'aquesta manera existeixen dues normes complementàries, on part dels preceptes del RGPD es troben "desenvolupats" per la nova LOPDGDD, és a dir, l'aplicació del RGPD ens portarà molts cops a haver de consultar la citada LOPDGDD.