Legislació

Drets dels interessats

El Reglament Europeu de Protecció de Dades configura, per una banda, la informació con un dret dels afectats, a més de diferenciar els drets a la rectificació i la supressió (oblit), que el tracta d’una manera expressa. Al RGPD el dret d’oposició forma part del dret de supressió, i finalment, es creen dos nous drets: el de limitació i el de portabilitat (Capítol III del RGPD).

Comparativa de drets dels afectats amb la nortiva actual i el RGPD

Comparativa de drets dels afectats a la normativa actual i al RGPD

Drets reconeguts a la Directiva 95/46/CE, LOPD i RLOPD

Drets reconeguts al Reglamento Europeo

-

Informació

Accés

Accés

Rectificació

Rectificació

Cancel·lació

Supressió (oblit)

Oposició

Oposició

-

Limitació

-

Portabilitat

 

El projecte de reforma de la LOPD dedica el seu Capítol II a l’exercici de drets incorporant el dret d’accés (art. 13); el de rectificació (art. 14); el de supressió (art. 15); de limitació de tractament (art. 16), de portabilitat (art. 17) i d’oposició (art. 18). Igualment, s’introdueix l’obligació de bloqueig (art. 32) que garanteix que aquestes dades quedin a disposició d’un tribunal, el Ministeri Fiscal o altres autoritats competents (com l’AEPD) per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del seu tractament.

L'article 12 del RGPD, sota l'epígraf, “transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado” recull un conjunt de previsions que tot responsable del tractament ha de tenir en compte per donar complerta resposta a un exercici de drets, en tots aquells reconeguts al RGPD.

El responsable del tractament ha de donar complerta resposta a l’exercici del dret de l’interessat en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos en cas de ser necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable haurà d’informar a l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la pròrroga (article 12.3 RGPD).

Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà de forma electrònica quan sigui possible, a menys que l’interessat sol·liciti que es faciliti d’una altra manera (article 12.3 RGPD).