Legislació

Licitud i finalidad del tractament

La licitud del tractament de dades es detalla a l’article 6 del RGPD. Aquest principi de tractament lleial i lícit ha de vincular-se al principi de transparència.

Licitud

Per a que el tractament sigui lícit, les dades han de ser recollides amb el consentiment de l’interessat, article 6.1.a o sobre qualsevol altre finalitat legítima conforme a Dret, inclosa la finalitat de complir una obligació legal del responsable del tractament, o la necessitat de complir un contracte on intervingui l’afectat. 

L’apartat 1 de l’article 6, tal i com s’ha detallat a la present web a l’apartat de base de legitimació per al tractament de dades personals, concreta quines condicions s’han de donar per a que el tractament de dades es consideri lícit:

· Consentiment de l’afectat.

· Existència d’una relació contractual.

· Existència d’un interès legítim prevalent del responsable o de tercers als que es cedeixen o comuniquen dades personals.

· Justificat en una necessitat vital de l’interessat.

· Quan resulti una obligació legal per al responsable del tractament.

· Existeixi un interès públic o es derivi de l’exercici de poders públics.

 

Finalitat

La finalitat del tractament «deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento».

Aquesta base jurídica podrà contenir disposicions específiques:

· les condicions generals que regeixen la licitud del tractament per part del responsable;

· els tipus de dades objecte del tractament;

· els interessats afectats;

· les entitats a les que es poden comunicar dades personals i les finalitats de tal comunicació;

· la limitació de la finalitat;

· els terminis de conservació de les dades;

· les operacions y els procediments del tractament, incloses les mesures per a garantir un tractament lícit i equitatiu. 

 

Categories especials de dades personals

De forma general es prohibeixen els tractaments de dades que rellevin:

· l’origen ètnic o racial;

· les opinions polítiques;

· les conviccions religioses o filosòfiques;

· la afiliació sindical;

· el tractament de dades genètiques i dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física;

· dades relatives a la salut;

· dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual.

El considerant 51 assenyala que "especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto de su tratamiento podría entrañar importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales."

Entre d'altres excepcions, es podran tractar aquestes dades quan l'interessat doni el seu consentiment explícit per al tractament amb una o més finalitats especificades.